دلم راضی نیست...

دلم ای دلا گویی کجایست
زین بی وفایی تا کی؛ بگو...هان

دلم زین پندار غم کی شوی دور
دلا این بی گداری تا کی شود کار

دلم کردی فسرده نکن تو؛ نیست یارت
زین دنیا ندیدی... بگو کیست یارت

تو مانی و غم گساری؛ ای نکن تو
درین دنیای تنهایی نیست مرادت

دلا ای دل تو هر کاری کنی کن
وز غم تنهایی خویش دوری کن

وین دل نکرد گوش و حرفم را فراموش
بدین گونه دل نشد راضی به شادی و قصه ما خاموش...


«شعر هایم ارزش کپی کردن ندارند... خواهش می کنم که این نوشته های واقعی دلم رو جایی کپی نکنین»


/ 0 نظر / 20 بازدید