پست های ارسال شده در تیر سال 1392

جشن های کهن ایران باستان.

اردیبهشت   2 اردیبهشت  جشن گیاه آوری  3  اردیبهشت روز (جشن اردیبهشتگان)  10  جشن چهلم نوروز  15  گاهنبار میدیوزَرم(جشن میانه بهار) خرداد  1  ارغسوان (جشن گرما)  6  خردادروز (جشن خردادگان)  31  دیدار طلوع خورشید در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 64 بازدید

دل نوشته

دل  نوشـــــــ ـته گر بود یار کنارمیــــــــــ...                                خواهدم گفــــــــــــــــــــــــــــت شعرمیـــــ...«ای جان جانان،ای جانمی                               رو تو ماند به ماهِ روشــــــــــــنیـــ ـــــــــــــــ گر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید