دل نوشته

دل  نوشـــــــ ـته
گر بود یار کنارمیــــــــــ...
                                خواهدم گفــــــــــــــــــــــــــــت شعرمیـــــ...
«ای جان جانان،ای جانمی
                               رو تو ماند به ماهِ روشــــــــــــنیـــ ـــــــــــــــ
گر نبودی تو به کنارمیـــــــ...
                                کردمی دلتنگی،حتی لحظه ای دورمی»
نیست اما کسی کنارمیــ...
                                 این شعرها را ز یاد خواهد بردمیـــــــــــــ.
/ 0 نظر / 17 بازدید