جشن های کهن ایران باستان.

اردیبهشت

  2 اردیبهشت  جشن گیاه آوری  3  اردیبهشت روز (جشن اردیبهشتگان)  10  جشن چهلم نوروز  15  گاهنبار میدیوزَرم(جشن میانه بهار)


خرداد

 1  ارغسوان (جشن گرما)  6  خردادروز (جشن خردادگان)  31  دیدار طلوع خورشید در تقویم آفتابی چارتاقی نیاسر


تیر

 1  آب پاشونک (جشن آغاز تابستان و سال نو گاهنبادی)  6  جشن نیلوفر  13  تیرروز (جشن تیرگان)  15  جشن خام خواری


مرداد

 7  مرداد روز (مردادگان)  10  جشن چله تابستان  15  گاهنبار میدیوشم (چشن میانه تابستان)  18  جشن مَی خواره


شهریور

 1  فغدیه (جشن خنکی هوا)  3  جشن کشمین  4  شهریور روز (شهریورگان) / زادروز داراب (کوروش) / عروج مانی  8  خزان جشن  15  بازار جشن  31  گاهنبار پَتیَه شَهیم (جشن پایانی تابستان)


مهر

 1  جشن میترا کانا ، جشن سال نو هخامنشی  12  آیین قالیشویان اردهال بازماندی از تیرگان  13  تیرروز - جشن تیرروزی  16  مهرروز - جشن مهرگان  21  رام روز - جشن رام روزی / جشن پیروزی کاوه و فریدون


آبان

 10  جشن آبانگان  15  گاهنبار اَیاثرَم - جشن میانه پاییز


آذر

 1  آذرجشن  9  جشن آذرگان (آذر روز)  30  یلدا / گاهنبار میدیارم - جشن میانه سال و پایان پاییز


دی

 1  جشن خرم روز (میلاد خورشید) / نخستین جشن دیگان  5  بازار جشن  8  دی به آذر روز / دومین جشن دیگان  14  سیرسور - جشن گیاه خواری  15  جشن پیکر تراشی / دی به مهر روز سومین جشن دیگان  16  جشن درامزینان - جشن درفش ها  23  دی به دین روز - چهارمین جشن دیگان


بهمن

 1  زاد روز فردوسی  2  بهمن روز / جشن بهمنگان  5  جشن نو سَره  10  آبان روز جشن سَدَه، آتش افروزی بر بام ها و نمایش بازی همگانی  15  جشن میانه زمستان  22  بادروز - جشن باد روزی


اسفند

 1  جشن اسفندی/آبسالان،بهار جشن/نمایش بازی همگانی  5  اسفندروز/گرامیداشت زمین و بانوان/جشن برزگران  10  جشن وخشنکام  19  جشن نوروز رودها  20  جشن گلدان  23  پایان سرایش شاهنامه  24  فروردگان  25  چهارشنبه سوری - جشن شب چهارشنبه آخر  26  چهارشنبه آخر  29  گاهنبار هَمَسپَتمَدَم،جشن پایان زمستان (در آخرین روز سال)

 


اما اینها همه جشن ها نیستند! به دنبالک* های این پست سر بزنید تا بیشتر و بهتر جشن های کهن ایران را ببینید.
(*دنبالک ها در زیر نمایش داده شده اند)

/ 0 نظر / 64 بازدید