Can't wait anymore...

 

این بار با برگردان نوشته ام تا بهتر آهنگ را بخوانید!


Can't wait anymore
نمی توانم بیشتر از این صبر کنم

I can't adapt with this situation I can't wait anymore
توان تطابق با این وضع را ندارم بیشتر از این نمی توانم صبر کنم
I'm confuse I need someone,I tell you once more
من گیج شده ام من به کسی نیاز دارم یکبار دیگر این را می گویم
I have no one who to share
من کسی را برای برای سهیم کردن در زندگی ندارم (برای سهیم کردن در شادی و غم و...)
and I do care
  و من درموردش خیلی نگرانم (البته من یه نکته گرامری رو به عمد پیروی نکردم باید می نوشتم And I do care about this situation).

! کپی رایت پیروی بشـود !

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید