جامِ رویایی

جامِ رویایی

ساقیا بده جامی، زین شراب رویایی

کین ندیدمش او را؛ دلم خواهد دیداری

این دیدار پنهانی؛ این عشق روحانی

عمارت خواهد کرد این دل رو به ویرانی

ساقیا بده جامی؛ دل کند پریشانی

زین دل مرد را نیست تکیه جز دلداری

ساقیا نکن چون بی وفایی

بگذار برآسایم درین دنیای ظلمانی

ساقیا بده جامی

گو نکند یار عشوه های پنهانی

حقوق برای اشعارم محفوظه! این شعر بالا هم یکمی از بزرگان ادب کشورمان الهام گرفته شده است.
/ 0 نظر / 19 بازدید